Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Carpsucces 2020.

Artikel 1 – Definities

• Aanbod: elk aanbod door Verhuurder aan Huurder;
• Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
• Dag: kalenderdag;
• Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Verhuurder of van één van de aan
Verhuurder gelieerde ondernemingen alsmede de door Verhuurder ingeschakelde hulppersonen;
• Gehuurde: een (plezier)vaartuig al dan niet met trailer die, al dan niet, in eigendom
toebehoort aan Verhuurder en die middels de huurovereenkomst wordt verhuurd aan Huurder met de
bijbehorende inventaris;
• Huurder: de partij met wie Verhuurder onderhandelt over de totstandkoming van de
verhuurovereenkomst en/of met wie Verhuurder de verhuurovereenkomst sluit;
• Opnamerapport: een rapport waarin tussen Partijen de staat en de inhoud van het
Gehuurde wordt vastgelegd;
• Verhuurder: Carpsucces met als vestigingsadres Donselaarsweg 22, 8167 NJ Oene, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer Van de Wetering ingeschreven bij de kamer van koophandel
onder nummer 08154306;
• Huurovereenkomst (hierna: Overeenkomst): een overeenkomst die tussen Verhuurder en Huurder
wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen
wijzigingen(en);
• Partij (-en): Huurder of Verhuurder. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt
gebruikt worden Huurder en Verhuurder bedoelt;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen
van Verhuurder en/of van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de met
Verhuurder gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen
tussen Huurder en Verhuurder. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf
uitdrukkelijk schriftelijk tussen Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Huurder wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Huurder verwijst naar haar eigen voorwaarden
en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding
van deze Algemene Voorwaarden van Verhuurder nadrukkelijk overeen dat Verhuurder
niet gebonden is aan die voorwaarden van de Huurder.
2.3 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van
Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen
te verrichten namens Verhuurder. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde
personen, kunnen slechts tegen Verhuurder en derden worden ingeroepen indien
Verhuurder deze schriftelijk heeft bekrachtigd.
2.4 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene
Voorwaarden aan de Huurder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal Verhuurder voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
Algemene Voorwaarden bij Verhuurder zijn in te zien en dat zij op verzoek van de
Huurder zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
2.5 Verhuurder is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel
aanvullingen op
de Algemene Voorwaarden ing zijn tenzij Huurder tegen de wijziging binnen 30 Dagen

schriftelijk bezwaar maakt. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail aan Huurder.
2.6 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die
door Verhuurder wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten
Verhuurder aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3 – Het Aanbod
3.1 Een Aanbod door Verhuurder geschiedt geheel vrijblijvend. Een Aanbod omvat een
duidelijke omschrijving van het te huren vaartuig inclusief of exclusief
trailer, inventarislijst, de huurperiode, de huurprijs, vaargebied, de waarborgsom,
het (verplicht) eigen risico, andere bijkomende kosten, annuleringsbeding en plaats van
verhuur/aankomst. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
3.2 Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, prestatie-
en verbruiksspecificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor
Verhuurder niet bindend.
3.3 Verhuurder kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Huurder had
behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing
of verschrijving bevatte.
3.4 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Huurder, behoudt Verhuurder zich het
recht voor het Aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af
te wijken.
3.5 Mondelinge toezeggingen verbinden Verhuurder slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk door Verhuurder zijn bevestigd.

Artikel 4 – De Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt tot
stand nadat deze door Verhuurder op haalbaarheid is beoordeeld en Verhuurder schriftelijk de
totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt en de Huurder heeft voldaan aan de in het
Aanbod gestelde voorwaarden.
4.2 Indien een Aanbod door Huurder wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals
vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Huurder het Aanbod
aanvaard en de Huurder heeft voldaan aan de in het Aanbod gestelde voorwaarden.
4.3 Indien de Huurder het Aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt Verhuurder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het Aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 5 en 6.
4.4 Voor zover de aanvaarding door Huurder van een door Verhuurder gedaan Aanbod op enig punt
afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Verhuurder
uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.
4.5 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot
stand op het moment dat Verhuurder daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst
begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de
inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.
4.6 Verhuurder behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te
accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).
4.7 Verhuurder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Huurder aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Verhuurder op grond van dit onderzoek
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Verhuurder een aanvraag weigeren of
aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Huurder
verstrekken van zekerheden ter

zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de
Overeenkomst.
4.8 Het Gehuurde zal aan Huurder ter beschikking worden gesteld zoals gespecificeerd in de
Overeenkomst, met dien verstande dat door Verhuurder aangebrachte geringe of kleine wijzigingen aan
of met betrekking tot het Gehuurde zijn toegestaan.

Artikel 5 – De prijs
5.1 De door Verhuurder opgegeven huurprijs en overige kosten dienen door de Huurder, vooraf
aan de terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder, aan Verhuurder te worden betaald. Het
Gehuurde wordt aan Huurder ter beschikking gesteld op het vestigingsadres van Verhuurder.
5.2 Huurder kan worden verplicht tot het betalen van een waarborgsom indien in de
Overeenkomst zo is bepaald. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
5.3 De huurprijs wordt door Verhuurder per direct en onverkort aangepast indien dit het
gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Huurder is gehouden de in dat geval aangepaste
huurprijs te betalen.
5.4 Verhuurder is gerechtigd om de huurprijs aan te passen 3 maanden na totstandkoming van
de Overeenkomst. De aangepaste huurprijs gaat in 15 (zegge: vijftien)
kalenderdagen nadat de gewijzigde huurprijs aan Huurder per e-mail is medegedeeld. Alleen in geval
de prijswijziging leidt tot een prijsverhoging van meer dan tien procent ten opzichte van de
overeengekomen huurprijs heeft Huurder het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien
Huurder een Consument is heeft Huurder altijd het recht in geval van een prijsverhoging de
Overeenkomst te ontbinden tenzij de verhoging een gevolg is van wettelijke regelingen of
bepalingen.

Artikel 6 – Verplichtingen Verhuurder
6.1 Verhuurder neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed
Verhuurder in acht.
6.2 Verhuurder zorgt ervoor dat het Gehuurde in goede staat verkeerd, en voldoet aan de
wettelijke (veiligheids)vereisten.
6.3 Verhuurder draagt er zorg voor dat het Gehuurde is verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid en een casco basis dekking heeft. Verhuurder informeert de Huurder over de hoogte
van het eigen risico.
6.4 Met de Verhuurder gesloten Overeenkomsten leiden voor Verhuurder tot
een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting.
6.5 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet
tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Huurder ter beschikking zijn gesteld, of
indien Huurder op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is
Verhuurder bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
6.6 De overeengekomen of opgegeven ingangsdatum van het Gehuurde is immer indicatief
en dus nimmer een fatale termijn, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, en geeft aan Huurder geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei
andere kosten.

Artikel 7 – Verplichtingen Huurder, het Gehuurde, bestemming
7.1 Huurder is verplicht er voor te zorgen en zal tevens steeds, gevraagd en ongevraagd, alle
relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Verhuurder
die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. Huurder staat in
voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
Verhuurder verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
7.3 Huurder is verplicht om wijzigingen in zijn naam, adres, e-mail en telefoongegevens
onverwijld aan Verhuurder door te geven.

7.4 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer personen zijn zij ieder
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
7.5 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling aan Huurder is het Gehuurde en het
gebruik van het Gehuurde voor rekening en risico van Huurder.
7.6 Huurder verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat facturen en/of andere
mededelingen van welke aard ook door Verhuurder per e-mail en/of post aan Huurder worden
meegedeeld.

Artikel 8 – Gebruik van het Gehuurde
8.1 Huurder verklaart het Gehuurde uitsluitend te gebruiken overeenkomstig hetgeen zoals
gesteld in de Overeenkomst, de veiligheid- en gebruik instructies, in het tussen Partijen
overeengekomen vaargebied en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
8.2 Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde geheel of gedeeltelijk onder
te verhuren en/of de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Verhuurder.
8.3 Het is de Huurder niet toegestaan om brandbare, schadelijke, bijtende,
toxische, ontplofbare en/of gevaarlijke stoffen op te slaan en/of andere zaken op te slaan die
mogelijk een gevaar vormen voor het Gehuurde, het milieu en/of de mens.
8.4 Het is de Huurder niet toegestaan om middelen die vallen onder de Opiumwet op te slaan
en/of aan boord van het Gehuurde te hebben.
8.5 Het is de Huurder verboden om het Gehuurde te gebruiken en/of daarin goederen op te slaan
in strijd met wettelijke bepalingen, waaronder begrepen strafrechtelijke en/of invoerrechtelijke
bepalingen.
8.6 Huurder zal voordat het Gehuurde aan hem ter beschikking wordt gesteld het
Gehuurde inspecteren. Uitzonderingen, gebreken en/of opmerkingen betrekking hebbende op
(de staat van) het Gehuurde zullen op bijlage 1 van de Overeenkomst worden vermeld. Bij geen
vermelding van bijzonderheden geldt dat het Gehuurde schoon, droog, in goede en onbeschadigde
staat conform de wettelijke vereisten en leeg aan Huurder is geleverd.
8.7 Huurder is verplicht het Gehuurde gedurende de Overeenkomst zorgvuldig wordt
gebruikt en goed wordt onderhouden zoals een goed huurder betaamt. Huurder is tevens
verplicht het Gehuurde gedurende en aan het einde van de Overeenkomst in dezelfde staat op te
leveren als waarin zij volgens de beschrijving aan Huurder ter beschikking is gesteld.
8.8 Huurder dient Verhuurder onverwijld na ontdekking schriftelijk te informeren indien er
sprake is van beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en/of het verloren gaan van het
Gehuurde.
8.9 Huurder is aansprakelijk voor boetes, onkosten en schaden, die ontstaan door
handelingen of omissies zijdens Huurder.
8.10 Indien Huurder zich niet houdt aan het gestelde in dit artikel, is Huurder zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 9 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst
9.1 Door Huurder na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde
wijzigingen van de Overeenkomst, moeten door Huurder tijdig en schriftelijk aan
Verhuurder ter kennis zijn gebracht.
9.2 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde
wijziging, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Verhuurder de wijziging aan Huurder
schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de
inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.
9.3 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Huurder
aan Verhuurder vergoed.
9.4 Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Huurder
verplicht aan Verhuurder de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen te
vergoeden.

Artikel 10 – Duur, beëindiging en annulering van de Overeenkomst
10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals schriftelijk tussen Partijen is
overeengekomen.
10.2 Huurder zal bij het einde van de Overeenkomst het Gehuurde in de oorspronkelijke staat aan
Verhuurder ter beschikking stellen op het vestigingsadres van Verhuurder.
10.3 Huurder zal bij het einde van de Overeenkomst, dat wil zeggen op de Dag dat
de Overeenkomst eindigt voor 12:00, het Gehuurde direct ter beschikking aan Verhuurder stellen
conform hetgeen is gesteld in lid 2. Voor iedere Dag dat Huurder ter zake nalatig is, is hij,
zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan Verhuurder een boete verschuldigd gelijk
aan het bedrag dat de Huurder per Dag aan huur verschuldigd is, met een minimum van €100,- per Dag
per voerboot en een minimum van €250,- per dag per karperboot en onverminderd het recht
van Verhuurder op volledige schadevergoeding, indien dit bedrag hoger is.
10.4 Indien Huurder vóór het einde van de overeengekomen periode het Gehuurde
retourneert, levert dit nimmer een grond op voor restitutie van enig bedrag.
10.5 Op het moment dat de Overeenkomst eindigt, verliest de Huurder het bezit van de
zaken die zich nog in het Gehuurde bevinden. Verhuurder heeft het recht om naar eigen inzicht
zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder, de zaken te verwijderen, af te
voeren, te verkopen, toe te eigenen etc. Op Verhuurder rust geen enkele bewaar- of
waarnemingsplicht.
10.6 Indien Huurder de Overeenkomst wil annuleren, dient de Huurder dit schriftelijk te doen
door het sturen van een e-mail aan info@carpsucces.nl.
10.7 Aan de annulering van de Overeenkomst zijn kosten verbonden voor Huurder. De minimale
annuleringskosten door Huurder te voldoen aan Verhuurder bedragen €25,- Indien de Huurder
annuleert:
o tot 3 maanden voor aanvang van de overeengekomen huurperiode dient Huurder 10% van de
overeengekomen huursom aan Verhuurder te voldoen.
o tot 2 maanden voor aanvang van de overeengekomen huurperiode dient Huurder 20% van de
overeengekomen huursom aan Verhuurder te voldoen.
o tot 1 maand voor aanvang van de overeengekomen huurperiode dient Huurder 30% van de
overeengekomen huursom aan Verhuurder te voldoen.
o tot 2 weken voor aanvang van de overeengekomen periode dient Huurder 50% van de overeengekomen
huursom aan Verhuurder te voldoen.
o binnen 2 weken voor aanvang van de overeengekomen periode dient Huurder 100% van de
overeengekomen huursom aan Verhuurder te voldoen.
10.8 De annuleringskosten dienen door Huurder binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan
aan Verhuurder op een door Verhuurder aangegeven bankrekening. Bij niet tijdige betaling is Huurder
van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling
nodig is, na afloop van de betalingstermijn en na afloop van zoals gesteld in lid 1.
10.9 Indien de Huurder niet tijdig aan een van zijn betalingsverplichting(en) voldoet,
en evenmin gevolg heeft gegeven aan een betalingsherinnering, zal Verhuurder de opeisbare
hoofdsom vermeerderen met de wettelijke rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele
berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.
10.10 Iedere betaling van de Huurder strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter
voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en
administratiekosten aan Verhuurder, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in
volgorde van ouderdom.
10.11 Indien Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Verhuurder
genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande
vordering(en) af te dwingen, dan is Verhuurder eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken
kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan Huurder door te berekenen.
Verhuurder behoudt daarnaast het recht om eventuele

verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Huurder te vorderen.
Verhuurder is dan alsook tevens bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
als ontbonden te beschouwen. In dat geval is Huurder aansprakelijk voor de door
Verhuurder geleden schade en/of verlies onder meer bestaande uit maar niet beperkt tot
winstderving en kosten van de ingebrekestelling.

Artikel 11 – Klachten & onderhoud & herstel
11.1 Na (op)levering c.q. terbeschikkingstelling is het Gehuurde voor risico van Huurder en is
Verhuurder niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of andere
klachten c.q. gebreken die de Huurder op het tijdstip van (op)levering redelijkerwijs had
moeten ontdekken.
11.2 Verhuurder verplicht zich om de geconstateerde en erkende tekortkomingen binnen een
redelijke termijn te herstellen indien mogelijk.
11.3 Klachten over gebreken dienen door de Huurder terstond na ontdekking schriftelijk te
worden gemeld aan Verhuurder. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Verhuurder in staat is
adequaat te reageren.
11.4 Na ontvangst van de klacht stelt Verhuurder zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de
gegrondheid daarvan. De Huurder dient Verhuurder bij dit onderzoek behulpzaam te zijn.
11.5 Huurder verschaft Verhuurder te allen tijde toegang tot het Gehuurde voor het uitvoeren
van herstel-, onderhoud-, onderzoek-, renovatie- en/of inspectiewerkzaamheden. Huurder
verplicht zich om zijn volle medewerking te verlenen aan Verhuurder voor het uitvoeren van de in de
eerste volzin bepaalde werkzaamheden. Laat de Huurder dit na, dan is de Huurder in verzuim.
Eventuele (tijdelijke) hinder, vermindering van gebruik en/of genot dient de Huurder te dulden, en
geeft de Huurder geen enkel recht op (i) vermindering van de prijs en/of andere vormen van
(schade)vergoeding (ii) ontbinding, geheel of gedeeltelijk van de Overeenkomst (iii) opschorting
van verplichtingen van de Huurder.

Artikel 12 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
12.1 Verhuurder heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de
Huurder gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden
indien:
a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 16 van deze algemene
bepalingen;
b. ` aan de Huurder (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het
faillissement van de Huurder wordt aangevraagd of de Huurder zelf zijn faillissement
aanvraagt, de Huurder aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit
doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Huurder;
c. toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
d. de onderneming van de Huurder wordt geliquideerd en/of
de ondernemingsactiviteiten van de Huurder feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten
Nederland wordt verplaatst;
e. Huurder bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
f. Indien de Huurder één of meer van zijn verplichtingen (waaronder
betalingsverplichtingen) jegens Verhuurder niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt.
12.2 Huurder zal in de gevallen als genoemd in lid 1 onder a tot en met e,
hiervoor Verhuurder onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van

Verhuurder passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Verhuurder.
12.3 In geval van verzuim van Huurder of indien Verhuurder overgaat tot ontbinding van de
Overeenkomst, zijn alle vorderingen van Verhuurder op Huurder direct en ineens opeisbaar.
12.4 Verhuurder is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
Verhuurder kan worden gevergd.
12.5 Indien Verhuurder overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei
wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
12.6 Indien Verhuurder de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Huurder
aansprakelijk voor de door Verhuurder door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
12.7 Indien er gerede twijfel bij Verhuurder bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de
Huurder, is Verhuurder bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat door de
Huurder zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden
te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet. De
Huurder is aansprakelijk voor de door Verhuurder door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid Verhuurder
13.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan
doordat Verhuurder is uitgegaan van door of namens Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
13.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade (directe, indirecte, bijkomende
en/of gevolg schade), diefstal, brand en/of verlies aan of van de in het Gehuurde opgeslagen
inboedel. Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden ter zake. De vrijwaring
omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
13.3 Een eventuele vordering van Huurder of derden, op grond waarvan Verhuurder
aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, vervalt door het enkele verloop van 12 (zegge:
twaalf) maanden na het ontstaan van die vordering, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.
13.4 In het geval dat Verhuurder toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde
uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden is de aansprakelijkheid van
Verhuurder beperkt tot (in separate en aflopende volgorde)
▪ het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Verhuurder uitkeert;
▪ maximaal het bedrag dat Verhuurder aan Huurder heeft gefactureerd excl. BTW
verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken.
13.5 Verhuurder is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of
aan het Gehuurde en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht
aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte directe, indirecte, bijkomende, en of gevolg
schade aan of van Huurder en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Verhuurder, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.
13.6 Huurder vrijwaart en stelt Verhuurder, haar werknemers, en de door haar
ingeschakelde hulppersonen schadeloos betreffende alle aanspraken van Huurder en/of derden ter
vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Huurder aan deze
derden geleverde zaak dat mede bestond uit door Verhuurder geleverde zaken. De
schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
13.7 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het
gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Verhuurder in verband met de

aard van de te verrichten diensten en/of de aard van de Overeenkomst geen passende maatregelen
heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
13.8 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst
van Verhuurder en van alle (rechts)personen waarvan Verhuurder zich bij de uitvoering van de
Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt.

14 – Aansprakelijkheid Huurder
14.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade (waaronder in ieder geval wordt verstaan
directe, indirecte en gevolgschade) aan het Gehuurde voor zover deze schade niet wordt gedekt door
de verzekering van Verhuurder.
14.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, waaronder mede wordt begrepen
huurderving, die Verhuurder maakt om het Gehuurde in weer dezelfde staat als bij levering
aan Huurder te brengen of in dezelfde staat te houden gedurende de Overeenkomst. Normale
slijtage valt hier niet onder. Reparaties aan het Gehuurde door onzorgvuldig, onkundig gebruik
komen immer voor rekening van Huurder.
14.3 Huurder is gehouden verhuurder te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, van welke
aard dan ook, die verband houden met het gebruik van het Gehuurde, alsmede redelijke kosten van
verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 15 – Bescherming persoonsgegevens
15.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot
de bescherming van persoonsgegevens neemt Verhuurder strikte vertrouwelijkheid in acht ten
aanzien van de verwerking van de gegevens. Verhuurder zorgt ervoor dat de verkregen gegevens niet
onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. Tevens zorgt
Verhuurder voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens. Verhuurder
zal de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens
verkregen zijn.

Artikel 16 – Overmacht
16.1 Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige
vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
16.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming
van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden,
stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden,
overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede
wanprestatie door toeleveranciers van Verhuurder, en/of internetstoringen, storingen in de
elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen
waaronder mede wordt verstaan motoren en/of trailers gelden uitdrukkelijk als overmacht.
16.3 In geval van blijvende overmacht is Verhuurder gerechtigd de Overeenkomst met de Huurder
door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden. Verhuurder is ter zake jegens de Huurder niet aansprakelijk voor enige door de Huurder
geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
16.4 In geval van tijdelijke overmacht is Verhuurder gerechtigd de termijnen waarbinnen de
Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke
verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de
Huurder (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Huurder
recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de

(betalings-) verplichtingen van de Huurder ter zake van het reeds door Verhuurder
uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
16.5 Indien Verhuurder ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien
van een of enkele van haar Huurders na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle
Huurders, is Verhuurder gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en
tegenover welke Huurders zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
16.6 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 – Eigendom
17.1 Het Gehuurde is het volledig en onvervreemdbaar eigendom van Verhuurder. Het is Huurder
niet toegestaan het Gehuurde te vervreemden, aan derden in gebruik te geven, al dan niet
tegen een vergoeding, af te staan, op enigerlei wijze te bezwaren of in zekerheid aan derden over
te dragen.
17.2 Huurder is verplicht het Gehuurde zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van
Verhuurder te stallen en te gebruiken.
17.3 Huurder is verplicht om Verhuurder onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van een
eventueel beslag op het Gehuurde.
17.4 Verhuurder is gerechtigd al hetgeen onder de Overeenkomst is verhuurd en/of
geleverd, ook indien Huurder en/of een derde overgegaan is tot verwerking c.q.
vermenging met andere zaken en nog bij Huurder aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen of te
doen vorderen. Huurder zal Verhuurder te allen tijde vrije toegang verlenen ter
inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Verhuurder.
17.5 Alle kosten die Verhuurder maakt en die verband houden met en voortvloeien uit de
verplichtingen zoals gesteld in dit artikel en het eigendomsrecht van Verhuurder, zullen bij
Huurder in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe
en/of indirecte, op Huurder te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke
handelsrente.

Artikel 18 – Overige bepalingen
18.1 Verhuurder is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit
de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Huurder verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
18.2 Indien de onderneming van Huurder of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke
wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere
onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende
uit de Overeenkomst met Verhuurder een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke
Huurder en de opvolgende onderneming.
18.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Huurders zijn zij ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
18.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of
vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige
bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen
worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de
strekking van de te vervangen bepalingen.
18.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is
verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
18.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden
beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene
Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of

hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige
rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het nt waarin
Verhuurder is gevestigd, tenzij door regels van dwingend recht
anderszins wordt bepaald.

Scroll naar boven